КПНЗ "Будинок дитячої творчості" ДМР

 

Методична робота

Методична робота -  це координація науково-методичного забезпечення функціонування та розвитку  КПНЗ «Будинок дитячої творчості» як єдиного освітньо-виховного простіру.

Методична робота - це:
- забезпечення безперервної освіти педагогів КПНЗ « БДТ», задовільнення їх потреб у підвищенні своєї кваліфікації;
- створення умов для розвитку творчого потенціалу, зростанню педагогічної майстерності, підвищенню культури педагогічної праці;
- моніторинг якості та розвитку педагогічного процесу;
- проектування й введення в практику новітніх виховних и освітніх програм;
- інтеграція педагогічної науки та практики;
- методична підтримка опанування інноваційних технологій у педагогічному процесі;
- презентація педагогічного досвіду, досягнень педагогічного та дитячого колективів;
- поширення науково-педагогічних знань та передового педагогічного досвіду;
- інформування з питань інновацій у сфері методичної діяльності.

 

Педагогічний колектив КПНЗ «БДТ»відкритий для співпраці й співтворчості колектив однодумців та професіоналів.

Кредо методичної роботи: мобільність й саморозвиток - доданки професіоналізму.

Ключ до успіху:

Пошук +

діалог =

майстерності

МИ

У НАС

РЕЗУЛЬТАТ

Домогаєм

Доброзичливість

Мотивація

Навчаємо

Ініціативність Грамотність

Активність Саморозвиток

Вивчаємо

Актуальність

Самореалізація

Радимо

Логічність Досвід

Творчість

 

Консультуємо

 

Оперативність

Результативність Самостійність

Традиції

Затребуваність

 

Методична  робота  в  КПНЗ «Будинок дитячої творчості» ДМР

     Якість навчально-виховного процесу навчального закладу, його результати певною мірою залежать від педагога, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.
     З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у нашому закладі організовують методичну роботу, яка спонукає кожного педагога до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.
     У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня педагога, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

  Методична робота передбачає:

  • створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога; розвиток ініціативи та творчого пошуку; використання перспективного педагогічного досвіду.забезпечення безперервної освіти педпрацівників; підвищення професіоналізму, освітнього і загальнокультурного рівня; систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів;
  • упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної культури і традицій.

     Методична робота у позашкільному закладі організовується в індивідуальній, груповій та колективній формах.
     Індивідуальна форма методичної роботи є складовою самоосвіти педагога, здійснюється за індивідуальними планами з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва закладу, досвідчених педагогів. Змістом її є систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі методичних семінарів, конференцій, педагогічних читань, розробка проблем, пов'язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи, огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників та написання статей, доповідей, посібників.
Колективною формою методичної роботи у позашкільному закладі є:
     Відкриті заняття . Їх мета — підвищення майстерності всіх педагогів. Основні завдання відкритих занять: упровадження в практику педагогів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед сучасною освітою.
     Взаємовідвідування педагогами занять гуртків— має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності педагогів (як для молодих і недосвідчених, так і для  педагогів зі стажем).
     Методичні оперативки (оперативні наради) проводяться з метою підвищення наукового рівня педагогічної роботи, попередження можливих помилок, виправлення допущених недоліків в роботі. Змістом їх роботи є ознайомлення педагогів з новими досягненнями в педагогіці, психології, методиках викладання, з передовим педагогічним досвідом, з новими наказами, методичними листами Міністерства освіти і ін.
     Школа передового досвіду. Реалізує цілі й завдання індивідуального та колективного наставництва. Основне її призначення полягає в методичній допомозі досвідченого вчителя менш досвідченим колегам. Формується вона на добровільних засадах. Цінність її роботи в двосторонній ефективності.
     Нетрадиційні форми  методичної роботи. До них належать: педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові); моделювання педагогічних ситуацій; олімпіади методичних інноваційних розробок уроків, виховних заходів, методичні «мости», ярмарки педагогічних підручників, методичних рекомендацій, аукціон методичних розробок; конкурсні виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів). Вони сприяють залученню педагогів до пошукової методичної роботи; розвитку уміння спілкуватися з колегами, учнями, батьками сприяють попередженню конфліктів у педагогічних колективах.